Smøråsvegen
Smøråsvegen
Bilde: Trude Haugen

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Smøråsvegen

Det legges nytt vann- og avløpsnett i Smøråsvegen slik at private abonnenter kan knytte seg til det kommunale nettet. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av februar 2024.

Det nye vann- og avløpsnettet er et samarbeid Bergen Vann har med både Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten.

Ferdigstilling asfaltering uk 12

Leverandør kan lever asfalt til oss før påske allikevel, så asfalteringsarbeidet vil ha oppstart i Smøråsvegen onsdag 20. mars. 

Dette vil medføre noen trafikale utfordringer og redusert fremkommelighet i perioden fremover hvor både omkjøringsvegen og hovedveg vil bli tatt i bruk. Arbeidene forventes å være ferdig før helgen.

Vi ber om at det tas hensyn til arbeidene. 

Om prosjektet

Bergen Vann skal etablere nye vann- og avløpsledninger i Smøråsvegen. Avløp fra private slamavskillere har i dag utslipp til terreng med flere utslippspunkt spredt rundt i området. For å redusere ulempene med avløpshåndtering fra området og den negative påvirkningen utslippene har for vassdraget, ønsker vi å sanere flest mulig av utslippene og føre avløpsvannet i lukkede rørsystemer videre til kommunalt anlegg. 

Området er i dag forsynt med private løsninger for vannforsyning fra lokale brønner, borehull og fra et privat vannverk som forsyner Smørås Hageby. Bergen Vann vil legge nytt vannledningsnett parallelt med avløpssystemet, slik at grunneiere som ønsker å knytte seg til offentlig vannforsyning kan gjøre det.

Midlertidig adkomstvei 

For å sikre god fremdrift i prosjektet, vil Smøråsvegen være helt stengt i tidsrommet mandag 07:00 – torsdag kl. 17:00. Det vil bli etablert en midlertidig adkomstveg for å sikre trafikkavviklingen under anleggsperioden. Dette gjør vi for å reduserer ulempene knyttet til stenging av vegen for beboere, post, renovasjon og utrykkingskjørtøy, med spesielt fokus på utrykkingstiden for Bergen Brannvesen. Omkjøringen vil bli skiltet.

Når prosjektet i Smøråsvegen pågår må myke trafikanter benytte Ekerstølsvegen via en ny opparbeidet gangsti til privat adkomstveg fra Smøråsvegen. 

Sikring av anleggsområdet

Entreprenør vil sikre arbeidet med grøfter og ledninger på forskriftsmessig måte. Grunneiere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, og om å orientere spesielt barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på anleggstrafikken knyttet til arbeidene.

Se bilde under for omfang

kart midlertidig adkomstveg Smørås
Smøråsvegen vil i anleggsperioden blir stengt mellom mandager kl 07.00 og torsdager kl 17.00. Da må den midlertidige adkomstvegen benyttes
Bilde: Bergen Vann

Arbeidstid og støy, støv og rystelser

Anleggsarbeidet vil i hovedsak pågå mandag til fredag mellom 07.00 og 17.00. Forlengelse av denne arbeidstiden vil bli varslet. Noe støy fra anleggsmaskiner må påregnes når anleggsarbeidene pågår. 

I perioder av prosjektet vil det også være behov for bore-, pigging- og sprengingsarbeidere, noe som vil kunne forårsake støv, støv og rystelser. Dette arbeidet vil gjøres på en mest mulig skånsom måte med tanke på omgivelsene. Det vil bli utført kontinuerlig kontroll med rystelsesmålinger på utvalgte bygg gjennom hele anleggsperioden. 

Rutiner ved sprenging
  • Det plasseres ut vakter for å sørge for at personer, trafikk og dyr ikke kommer inn i risikoområdet.
  • Varsling av fare skjer ved hjelp av en pulserende sirene (min. 1 min).

Utover våre tiltak for å utføre jobben på en mest mulig sikker måte, ønsker vi å be alle som oppholder seg i nærheten av anleggsområdet om å holde avstand når fare signalet er gitt.

Pålegg om tilknytning

Noen huseiere vil motta pålegg om tilknytning til det kommunale avløpsnettet. Huseiere som blir berørt vil motta informasjon direkte om prosessen rundt dette.

Direkte tilknytning

Noen huseiere vil bli knyttet direkte til det kommunale avløpsnettet der deres eksisterende avløpsledning kommer i konflikt med nytt planlagt kommunalt ledningsanlegg. Berørte huseierne vil bli kontaktet direkte ved behov.

Tilknytning til kommunalt vannledningsnett

I forbindelse med utbyggingen, kan de beboere som ønsker det koble seg til det kommunale vannledningsnettet. Vannet vil komme fra Kismul/Espeland/Svartediket og vil ha gjennomgått nøye kontroller før det blir distribuert ut til abonnentene. 

Om dere ønsker tilknytning, må dere sende inn en søknad/forhåndsuttalelse til Bergen Vann.  

Les mer om sanitærreglementet i Bergen kommune her. 

Siden trykket på de kommunale ledningene er høyere enn private vannledninger, må mange påberegne oppgraderinger ved tilkobling. Oppgraderingen skal sørge for at 

  1. Eksisterende vannledninger og sanitærutstyr skal være i forskriftsmessig stand og tåle nytt driftstrykk, eller om nødvendig skiftes. 
  2. Når boligen tilknyttes offentlig vannforsyning, skal det være brutt forbindelse mellom vannledning fra kommunalt anlegg og annet forsyningsanlegg. Dette betyr at vannledningen kan ikke gå via en privat brønn eller lignende. 

Dette vil dere få mer informasjon om i søknadsprosessen.

Private tiltak

Vi anbefaler at grunneiere vurderer utførelse av private tiltak samtidig med kommunens anleggsarbeid da dette kan være kostnadsreduserende. Dersom det er ønskelig å bruke samme entreprenør som kommunen, ber vi om at entreprenøren kontaktes direkte.

Ta kontakt med;
Ruben Ludviksen
ruben@hyllandas.no

Rent vann til folk…

I dag er det ikke kommunalt vannledningsnett i Smøråsvegen. Vi har som mål å dekke vannforsyning til alle innbyggerne i Bergen og derfor ønsker vi å legge vannledninger i området. Beboerne får dermed anledning til å knytte seg til kommunal vannforsyning. Nye vannledninger vil også sikre tilstrekkelig uttak av vann ved branntilløp i området.

...og fjord

Avløp fra slamavskillere har i dag utslipp til terreng med flere utslippspunkt spredt rundt i området. For å redusere miljøulempene ønsker kommunen å legge avløpsledninger for å føre kloakken til rensing i kommunale renseanlegg.

Kontaktopplysninger

Vi ønsker et godt samarbeid med berørte huseiere og ønsker at arbeidet kan gjennomføres med så liten ulempe som mulig for beboere i området. Bare ta kontakt med oss i Bergen Vann om det skulle være noe.

Byggherre: Bergen Vann

Meld inn feil til Bergen kommunes døgnbemannede Vaktsentral

Kan vi nå deg?

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Sørg derfor for at vi har oppdatert kontaktinformasjon på deg.