Beboere i området avbildet i Dokkeveien.
Tor Erik Solem og Trude Haaland Jensen sykler til skole og jobb. Bak sitter Aurora på 8 år som har Dokkeveien som en del av sin skolevei.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Nå blir det sykkelvei, fortau og flere bytrær i Dokkeveien

Dokkeveien på Nygårdshøyden blir både grønnere og bedre for gående og syklister. Bygging starter i slutten av november.

Fra og med byggestart 28.11.23 blir det ikke mulig å parkere i gaten. 

Hva kommer her?

Illustrasjon som viser planene for Dokkeveien.
Illustrasjonen viser hvor det blir grønt, fortau og sykkelvei.
Bilde: Norconsult/Bergen kommune
  • 175 meter sykkelvei med fortau. Sykkelveien får en bredde på 3 meter og fortau får en bredde på 2 meter.
  • Park og grønt: 1/3 av arealet vil bli erstattet med trær og blomster. Det kommer 23 gatetrær.
Illustrasjon som viser at det blir plantet trær og blomster i gaten.
Det blir plantet både trær og blomster langs Dokkeveien.
Bilde: Norconsult/Bergen kommune

Universelt utformet gate

Dokkeveien er den beste forbindelsen mellom Møhlenpris holdeplass og Nygårdshøyden med tanke på stigning. De andre gatene er bratte eller består av trapper. Strekningen er derfor en viktig kobling, ikke bare for syklende, men også rullestolbrukere og alle som har tungt for å gå. For å redusere konfliktpotensialet mellom gående og syklende vil det derfor etableres et eget fortau. Med ønske om økt andel bytrær i Bergen, vil det i prosjektet også etableres en ny trerekke langs gaten. 

Tiltaket i Dokkeveien er ment å gjøre det bedre for alle når sykkel- og gangtrafikken øker i framtiden, og for å tydeliggjøre at det er her en skal sykle og er prioritert som syklist i nærområdet. 

Bilde av der parkeringen slutter.
Prosjektet starter i enden av parkeringshuset i Dokkeveien, og her blir det ikke mulig å parkere lenger. Parkeringshuset er fortsatt åpent.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Ikke tillatt med parkering

På grunn av smalt gatesnitt er det ikke mulig å opprettholde parkering langs veien og samtidig etablere sykkelvei og fortau.

Det er flere reserverte plasser for bildeling i nærområdet, blant annet på Sydnes, Rosenbergsgaten og Professor Hansteens gate. Ved at stadig flere tar i bruk bildeling, blir det færre biler i gatene og mer plass til de som er avhengig av egen bil. En delebil i Bergen erstatter

Kart med linje for å vise hvor prosjektet strekker seg.
Se hvor langt prosjektetområdet strekker seg (rød linje).
Bilde: Bymiljøetaten

 opptil 15 privatbiler. 

Tryggere skolevei

Det er flere barnehager og skoler i nærområdet, og dette prosjektet vil gjøre en del av veien til barnehage og skole tryggere ved å fjerne biltrafikk og bilparkering. 

Bergensrekkverk

Det kommer nytt rekkverk langs hele strekket, av typen bergensrekkverk.

Under bygging 

Prosjektet skal etter planen være ferdig våren 2024. 

Veien holder åpent for gående og syklende i hele anleggsperioden. Det skal også være rullestolvennlig dekke. Først bygges fortau og blomsterbed med trær. Så begynner arbeidet med sykkelvei.

Alle maskiner som brukes i anleggsområdet er utslippsfrie, noe som bidrar til mindre støy og eksos og mindre plager for naboer.

Videre merking for sykkel

Ivar Aasens gate fra Sydnesplassen – blir merket med delesymboler som kobler seg på eksisterende oppmerking ned Øysteins gate mot sentrum. 

I starten av 2024 skal Olaf Ryes vei også bli bedre for syklende og gående. Les mer om arbeidet her. 

Kontakt 

Ved spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no (Merk e-post med “Dokkeveien”) 

Telefon: 55565690 - fra kl. 08.00 til kl. 15.00