Oversiktsbilde over nedre del av Nygårdsparken september.
Nygårdsparken september 2022.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Nygårdsparken

Bymiljøetaten rehabiliterer nedre del av Nygårdsparken.

Bymiljøetaten har tidligere pusset opp øvre del av Nygårdsparken, og området her har igjen blitt en attraktiv park for allmennheten. De siste to årene har det foregått rehabilitering og oppgradering av nedre del, og hovedarbeidene er ferdig. Noe restarbeider vil gjenstå til våren 2024. 

Dette gjør vi

Nygårdsparkens nedre del er rustet opp og blitt en enda bedre park for aktiviteter og gode oppholdsplasser. 

Nygårdsparken nedre del omfatter et areal på ca. 43 dekar. Nødvendige arbeider som har blitt gjort er grunnarbeider, utbedring av gressarealer, drenering, vegetasjonsarbeider og beplantning, rehabilitering av fontenedammen, trapper og balkonger, dekker på plasser og veier, infrastruktur, nytt teknisk bygg, ny trafo, noe ny belysning og utendørs møblering og Langedammen er blitt tømt for bunnslam. Les om arbeidet her.

Se illustrasjonsplan for nedre del av parken. 

Illustrasjonsplan Nygårdsparken nedre del.
Illustrasjonsplan Nygårdsparken nedre del.
Bilde: TAG Arkitekter

Historisk fontene

Ny fontene er montert i nedre del av Nygårdsparken. Fontenen ble montert 10. april 2024. Fontenen er en gjenskaping av den opprinnelige historiske fontenen som stod i Nygårdsparken fram til 1960-årene.  

Bergenslykter

De nye bergenslyktene er replika av historiske stolper og lampehoder i Bergen. Produksjon av bergenslykter er forsinket grunnet tekniske utfordringer med utvikling av prototypen. Oppstart av produksjon forventes å starte i 2024/2025. 

Reinertsen midt mellom det oppgraderte lekeområdet og Gartnerboligen.
Direktør for Bymiljøetaten, Lise Reinertsen, midt mellom det oppgraderte lekeområdet og Gartnerboligen
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Den midlertidige barnehagen og Gartnerboligen

Området utenfor Gartnerboligen og området der den midlertidige barnehagen var plassert, er oppgradert til parkareal med møte- og oppholdsplass, og etablering av et mindre leke- og aktivitetsområde.   

Offentlige toaletter 

I parken planlegges det også for offentlig toalett, og nøyaktig plassering og utforming vil planlegges og vurdert i tett samarbeid med byantikvar. Det er etablert midlertidige løsninger for toalett ved særskilte behov (eks. konserter) ved inngangen i sør.

En historisk folkepark

Nygårdsparken er og skal være en folkepark og et møtested for alle. Det er viktig å bevare historien og den engelske landskapsstilen, og bevare parkens biologiske mangfold. Samtidig skal parken være et sted for arrangement og sosiale aktiviteter uavhengig av årstid. 

Oppgradering av Nygårdsparken så langt

Illustrajon av paviljongen
Kioskbygget Paviljongen omslutter plassen Knutepunktet og glir inn i kollen i enden av plassen.
Bilde: TAG landskap

I 2014 ble Nygårdsparkens øvre del delvis avstengt for å rustes opp, og “Knutepunktet» med paviljongbygg var ferdig tidlig høsten 2017. I 2020 ble etablering av lek/trim rundt Flagghaugen ferdig. Rehabilitering av smijernsgjerder er også gjennomført.  

Hovedarbeidene i Nygårdsparkens nedre del er nå  rustet opp og blitt en enda bedre park for aktiviteter og gode oppholdsplasser. En viktig del av arbeidene har vært rehabilitering av fontenedammen. 

Nygårdsparken øvre del

Her er parken tilrettelagt for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. Vi har etablert Knutepunktet, med kiosk, lek og opphold og Flagghaugen, med klatretunnel, treningsapparater og benker for hvile. 

Solplass ved Langedammen.
Tilgangen til Langedammen har blitt bedre. Deler av kanten har blitt tilgjengelig med gode oppholdsplasser.
Bilde: TAG landskap

Paviljongen med sitteplasser skal kunne fungere som scene når det er konserter eller teaterforestillinger på stedet.

Både eksisterende vei til Flagghaugen, og veien til Hulen er blitt rehabilitert. På syd og vestsiden av Flagghaugen er det etablert nytt vegnett, lagt i samme trasé som er vist på historiske bilder.

Nygårdsparken - fortsatt en park i engelsk landskapsstil

Nygårdsparken er en av Norges beste eksempler på en park utformet i engelsk landskapsstil. 

Vår grønne lunge

Vegetasjonen i parken trenger løpende fornyelse. Bymiljøetaten har plantet nye trær og busker så Nygårdsparken også i fremtiden vil være en grønn lunge i Bergen by.

Hør på Parkpodden

Parkpodden ble startet som en del av 950 årsjubileet i Nygårdsparken og tar for seg historier, steder, mennesker og ikke minst vekster som har preget parken gjennom tidene.