Gå tilbake til:
Du er her:
Etatsdirektør Lise Reinertsen og prosjektleder Signe Wie med planene for nedre del av Nygårdsparken.
Etatsdirektør Lise Reinertsen og prosjektleder Signe Wie med planene for nedre del av Nygårdsparken.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Nygårdsparken

Rehabiliterer Nedre del av Nygårdsparken.

Bymiljøetaten har allerede pusset opp øvre del av Nygårdsparken, og området har igjen blitt en attraktiv park for allmennheten. Nå er vi i gang med å rehabilitere og oppgradere nedre del. Arbeidene vil pågå i 2021 og 2022.

Dette gjør vi

Nygårdsparkens nedre del skal opprustes og bli en enda bedre park for aktiviteter og gode oppholdsplasser. 

Nygårdsparken nedre del omfatter et areal på ca. 43 dekar. Nødvendige arbeider omfatter grunnarbeider, utbedring av gressarealer, drenering, vegetasjonsarbeider og beplantning, rehabilitering av fontenedammen, trapper og balkonger, dekker på plasser og veier, infrastruktur, nytt teknisk bygg, ny trafo, belysning og utendørs møblering.  

Se illustrasjonsplan for nedre del av parken: 

Illustrasjonsplan Nygårdsparken nedre del.
Illustrasjonsplan Nygårdsparken nedre del.
Bilde: TAG Arkitekter

Det skal etableres ny fontene, og parallelt med anleggsarbeidene håper vi å kunne finne historisk materiale for å kunne lage en kopi av den opprinnelige fontenen.  

Reinertsen midt mellom den midlertidige lekeplassen og Gartnerboligen, hvor det er planer for oppgradering i 2022.
Reinertsen midt mellom den midlertidige lekeplassen og Gartnerboligen, hvor det er planer for oppgradering i 2022.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Den midlertidige barnehagen og Gartnerboligen

I fortsettelsen av hovedområdet vil en også gjennomføre en oppgradering av området rundt Gartnerboligen til møte- og oppholdsplass, og etablering av nytt leke- og aktivitetsområde på arealet der den midlertidige barnehagen nå er plassert. Oppstart her kan tidligst starte etter at midlertidig barnehage er fjernet og området ryddet etter årsskiftet 2021/2022.    

Offentlige toaletter 

I parken planlegges det også for offentlig toalett, og nøyaktig plassering og utforming vil planlegges og vurdert i tett samarbeid med byantikvar. Det legges til rette for at det ved søndre inngang kan etableres midlertidige løsninger for toalett ved særskilte behov (eks. konserter). 

En historisk folkepark

Nygårdsparken er og skal være en folkepark og et møtested for alle. Det er viktig å bevare historien og den engelske landskapsstilen, og bevare parkens biologiske mangfold. Samtidig skal parken være et sted for arrangement og sosiale aktiviteter uavhengig av årstid. 

Oppgradering av Nygårdsparken så langt

Illustrajon av paviljongen
Kioskbygget Paviljongen omslutter plassen Knutepunktet og glir inn i kollen i enden av plassen.
Bilde: TAG landskap

I 2014 ble Nygårdsparkens øvre del delvis avstengt for å rustes opp, og “Knutepunktet» med paviljongbygg var ferdig tidlig høsten 2017. I 2020 ble etablering av lek/trim rundt Flagghaugen ferdig. Rehabilitering av smijernsgjerder er også gjennomført.  

I 2017 utarbeidet Bymiljøetaten et program for utviklingen av hele Nygårdsparken. Dette var en del av beslutningsgrunnlag for politisk behandling. Det er satt av 67 millioner til gjennomføring av arbeider i nedre del. 

Nygårdsparken øvre del

Her er parken tilrettelagt for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. Vi har etablert Knutepunktet, med kiosk, lek og opphold og Flagghaugen, med klatretunnell, treningsapparater og benker for hvile. 

Solplass ved Langedammen.
Tilgangen til Langedammen har blitt bedre. Deler av kanten har blitt tilgjengelig med gode oppholdsplasser.
Bilde: TAG landskap

Paviljongen med sitteplasser skal kunne fungere som scene når det er konserter eller teaterforestillinger på stedet.

Både eksisterende vei til Flagghaugen, og veien til Hulen er blitt rehabilitert. På syd og vestsiden av Flagghaugen er det etablert nytt vegnett, lagt i samme trasé som er vist på historiske bilder.

Nygårdsparken - fortsatt en park i engelsk landskapsstil

Nygårdsparken er en av Norges beste eksempler på en park utformet i engelsk landskapsstil. Når parken er oppgradert vil uttrykket fortsatt være preget av den engelske landskapsstilen, og ny vegetasjon som planlegges vil være i tråd med denne tradisjonen.

Vår grønne lunge

Vegetasjonen i parken trenger løpende fornyelse. Bymiljøetaten har plantet nye trær og busker så Nygårdsparken også i fremtiden vil være en grønn lunge i Bergen by.