Dam Storavatnet, neddemmet vann
Vannstanden i Storavatnet er nå senket med 7 meter, og rehabiliteringsarbeidet på demningene er i gang.
Bilde: Trude Haugen

Rehabilitering av dammer ved Storavatnet i Fyllingsdalen

Bergen kommune skal rehabilitere dammene ved Storavatnet i Fyllingsdalen. Nedtapping av vannet vil starte i januar 2023, og rehabiliteringsarbeidene er planlagt ferdig i løpet av første halvår 2024.

Vannet er ikke lenger en drikkevannskilde, men ligger i et område med mye tur og rekreasjon.  De eksisterende dammene tilfredsstiller ikke lenger kravene i damsikkerhetsforskriften, og må derfor  rehabiliteres. 

Det er totalt fire dammer rundt magasinet, og alle er planlagt forsterket og rehabilitert. I tillegg skal flomløpet utvides og tappearrangementet skiftes ut. Det vil også bli gjort utbedringer på turstiene rundt vannet.

Kart over demningene i Storavatnet
Det er hengt opp en informasjonstavle sør for Dam Storavatnet (område 2)

Vannstanden senkes

For å få dette til, må vannstanden i magasinet senkes med ca. 7 meter. Vannstanden i vinter er allerede senket noe for å redusere istrykket mot dammene, og ytterligere nedtapping av vannet vil starte i januar 2023. Rehabiliteringsarbeidene vil starte opp i løpet av våren 2023 og er planlagt ferdig i løpet av første halvår 2024. Vannet vil i den perioden være nedtappet.

Det vil etter hvert bli behov for midlertidig omlegging av turveier, og det kan bli nødvendig å sperre av turveg i perioder. Vi ber om at alle som ferdes i området er oppmerksomme og respekterer merking og sperringer når anleggsarbeidet er under utførelse.

Status pr mars 2024 - turvei åpnes til påske🐣

Det nærmer seg vår, og skal vi tro værvarselet, kan vi også forvente sol og fint vær. Siden området rundt Storavatnet er et populært turområde, ønsker vi å gjøre området tilgjengelig for turgåere, men med tilstrekkelig sikring mot fall. Endelig ferdigstillelse av turveien vil bli i løpet av juni 2024.

Dam nord og dam Storavatnet åpnes for fri ferdsel nå til påske, og det vil bli satt opp byggeplassgjerder langs dammene frem til permanent rekkverk er på plass. 

Dam sør og dam Svartatjørna er allerede åpne.

Vi er i sluttfasen av rehabiliteringsarbeidet, og har startet oppfyllingen av Storavatnet. Slusene er stengt i alle dammene, og vi lar nedbøren fylle opp vannet. Med andre ord naturlig oppfylling. Hvor langt tid det vil ta å fylle opp til “normal” vannstand vil derfor være avhengig av nedbørsmengden, så dette kan ta alt fra 4 til 12 uker. 

💦Badesesongen 2024 håper vi derfor er berget💦.

Fisk og dyreliv har vært hensyntatt under arbeidet, med bistand fra Norce. Storavatnet ble tappet ned mindre enn vi kunne, og nedtappingen skjedde saktere. Slik kunne fisken og krepsen trekke ut i de dypere områdene av vannet, og ha forhold for å overleve.

Prosjektet vil takke for et veldig godt og hyggelig forhold til både beboere og turgåere i området gjennom hele prosjektperioden. Dette setter vi veldig pris på.

Område 1 - Dam Nord:

Arbeidene her er nærmest ferdigstilt, men vi venter på masser som skal flyttes fra hoveddammen før vi kan åpne området. Dette vil trolig skje i løpet av april.

Dam nord
Dam nord
Bilde: NCC

I forbindelse med anleggsarbeidene ved Dam Nord er gangveien sperret for gjennomgang. Turvei vil går rundt via Øvre Fyllingsvei som vist på bildet under.

Omlegging av turvei ved Dam Storavatnet N
Bilde: Google/NCC
Område 2 - Dam Storavatnet:

I forbindelse med arbeidene ved riggområdet ved Dam Storavatnet, er eksisterende tursti til Øvre Fyllingsvei stengt (rødt). Gangveien langs vannet ved hoveddemningen er lagt om grunnet anleggsarbeidene. Ny turvei er anlagt på sørsiden av demningen via Øvre Fyllingsvei (gult).

Vi har igjen noe betongarbeid, men tårnkranen vil bli demontere i løpet av februar. Overløpet er ferdigstøpt, og det vil bli bygget en stålbro over. Området rundt skal også tilbakestilles før stien kan gjenåpnes. Dette vil skje i løpet av april.

hoveddammen ved Storavatnet ut fra luften 29. januar 2024
Slik så hoveddammen ved Storavatnet ut fra luften 29. januar 2024
Bilde: NCC
Oversiktsbilde som viser omlegging av turvei Dam Storavatnet
Bilde: Google/NCC
Område 3 - Dam Sør:

Turveien er nå åpnet igjen mellom Storavatnet og Jenny Lindsvei som planlagt. Vi har ferdigstilt arbeidene og tilbakeført området slik det var før anleggsoppstart. 

Det vil fortsatt pågå noe anleggsarbeid i området på nyåret, men  turveien vil holdes åpen slik den er i dag. Viktig at folk er litt observant når de ferdes i området.  

Dam sør
Dam sør
Bilde: NCC
Område 4 - Svartatjørn

Arbeidene ved Svartatjørn skal etter planen være ferdige medio februar. Så fort alt er ferdigstilt vil stien åpnes opp igjen. 

Tursti fra jenny Lindsvei er nå pen for ferdsel mot vest. Det er fortsatt noe begrenset ferdsel mot øst frem til vi åpner ved Svartatjørn.

Dam Svartatjørn
Dam Svartatjørn
Bilde: NCC

Gammel historie kommer til syne

Bildene nedenfor ble tatt onsdag 19. april. Etter hvert som vannstanden synker, avdekkes mye av Storavatnets historie, med gamle demninger, kanaler og sluser. Mer om Storavatnets historie kan du lese om i referatet fra beboermøtet 14. juni lenger ned.

Gammel demning Storavatnet
Her avdekkes en eldre demning, som kanskje også var brukt som bro i sin tid?
Bilde: Frode Hammersland
Eldre kanal i Storavatnet
Spor av en eldre kanal
Bilde: Frode Hammersland
Nedtappet Storavatnet
Storevatnet er fortsatt et vakkert skue
Bilde: Frode Hammersland
Boss, flasker og annet uønsket som lå i bunnen av Storavatnet
Flinke turgåere har også benyttet anledningen til å fjerne boss, flasker og annet uønsket som lå på bunnen av vannet
Bilde: Frode Hammersland

Hva skal gjøres?

Storavatnet i Fyllingsdalen har totalt fire dammer. Alle dammene skal rehabiliteres i dette prosjektet. Her kan du se hvordan det vil bli seende ut etter endt rehabilitering:

Dam Storavatnet

Dammen er totalt ca. 89 m lang med en maksimal høyde på ca. 7,5 m. Dammen er etablert i tidsrommet 1918 – 1919, og påbygget i 1936. 

Dam Storavatnet nedstrøms
Slik ser vi for oss hvordan Dam Storavatnet vil se ut etter endt rehabilitering fra nedstrøms side
Bilde: Norconsult/Bergen Vann
Dam Storavatnet N

Dammen har en total lengde på ca. 30 m, definert som lengden av betongkonstruksjonen mot magasinet. Dam og kanal slik den foreligger i dag ble bygget i 1915-1919, med mulig forhøyning i 1936. Murdammen på nedstrøms side er fra 1906-1908. 

Dam Storavatnet N etter endt rehabilitering
Dam Storavatnet N etter endt rehabilitering
Bilde: Norconsult/Bergen Vann
Dam Svartatjørna

Dam Svartatjørna er en ca. 55 m lang fyllingsdam med maksimal høyde på 3 meter og slake skråninger.  Dammen er bygget i tidsrommet 1918 – 1919, og hevet i 1936. 

Dam Svartatjørna etter rehabilitering, sett fra nedstrøms side
Dam Svartatjørna etter rehabilitering, sett fra nedstrøms side
Bilde: Norconsult/Bergen Vann
Dam Storavatnet S

Dam Storavatnet S er en ca. 40 meter lang fylling med en maksimal høyde på ca. 1 meter over terreng. 

Dam Storavatnet S etter rehabilitering
Dam Storavatnet S etter rehabilitering
Bilde: Norconsult/Bergen Vann

Det ble holdt informasjonsmøte for beboere nær Dam Storavatnet onsdag 14. juni. Se referat her:

Kontaktopplysninger

Vi ønsker et godt samarbeid med berørte huseiere og ønsker at arbeidet kan gjennomføres med så liten ulempe som mulig for beboere i området. Bare ta kontakt med oss i Bergen Vann om det skulle være noe.

Byggherre: Bergen Vann, Bergen Kommune
Entreprenør: NCC
  • Byggeleder: Endre Floen (Erstad & Lekven Bergen),                                endre.floen@elb.no 

Prosjektet kan også følges på NCC sine nettsider: Informasjon anleggsarbeid Storavatnet (office.com)

Meld inn feil til Bergen kommunes døgnbemannede Vaktsentral

Kan vi nå deg?

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Sørg derfor for at vi har oppdatert kontaktinformasjon på deg.

Aktuelle artikler