Bilde av helsepersonell og bruker som sitter i en trapp

Her finner du informasjon om helse- og omsorgstjenester i Bergen kommune for deg over 65 år. 

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne tjenester og hjelpemidler som gjør deg mest mulig selvhjulpen og som kan bidra til at du får økt livskvalitet. Målet er å finne individuelle løsninger, slik at du kan mestre egen hverdag og bo lengst mulig i eget hjem. Ved å gi tidlig hjelp før problemene blir for store, forebygger kommunen at du får større hjelpebehov.

Noen av tjenestene våre kan vi bare tildele til dem som er motiverte. For eksempel må kandidater til hverdagsrehabilitering være innstilt på å trene for å få fremgang, og slike tjenester tildeler vi bare dersom du er villig til å gjennomføre det som kreves. 

I fanene under kan du lese om kommunens ulike tjenester og tilbud innen helse og omsorg for seniorer. 

Har du behov for å styrke eller ivareta din fysiske funksjonsevne, kan du delta på treningsgrupper eller få hjelp fra ulike tjenester i kommunen ut fra ditt behov. 

Sterk og stødig 

«Sterk og stødig» er trening i gruppe for deg over 65 som merker at du av og til er litt ustø.  Vi jobber med styrkeøvelser for beina og balansetrening. En sterk kropp gir overskudd til å mestre det som er viktig for deg i hverdagen. Les mer om påmelding, pris og sted for «Sterk og stødig» 

Finn formen med Friskliv – Utetrening

Frisklivssentralen tilbyr utetrening på ulike lokasjoner. Tilbudet er åpent for alle som ønsker enkel styrke og kondisjonstrening. Treningen er gratis, skjer på eget ansvar og krever ingen påmelding. Les om hvor og når du kan delta på trening.

Ergo- og fysioterapi 

Ergoterapeuter og fysioterapeuter gir individuelt tilpasset forebygging, behandling, trening og veiledning. De hjelper også til med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler. Tilbudet retter seg mot personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjonsevne. Les mer om ergo- og fysioterapi.

Hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for å mestre hverdagen i eget hjem og nærmiljø.  Tilbudet er for deg som nylig har hatt et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer det samme som før. Les mer om hverdagsrehabilitering.

Trygg på to bein

Ergo- og fysioterapitjenesten står bak Trygg på to bein. Dette er gruppetrening innen styrke og balanse, for hjemmeboende eldre som er i risikogruppen for fall. Les mer om tilbudet og hvordan du søker om plass. 

Kommunen har flere hjelpemidler og tiltak som kan bidra til at du kan bo lenger i egen bolig. 

Du kan blant annet søke om hjelpemidler for å tilrettelegge hjemmet ditt. Har du behov for hjelp til praktiske oppgaver i hjemmet som du ikke kan utføre selv grunnet sykdom eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om hjemmehjelp. 

Forebyggende hjemmebesøk

Er du over 75 år, kan du få tilbud om et forebyggende hjemmebesøk. Dette er en uformell samtale om tema som hverdagsliv og helse. Besøket er gratis og frivillig. Pårørende kan være til stede, dersom du selv ønsker dette. Les mer om hva du kan få råd og veiledning om under hjemmebesøket og hvordan du søker om tjenesten. 

Spisevenn

Spisevenn er et tilbud til hjemmeboende eldre som savner noen å spise middag sammen med. Les mer om tilbudet og hvordan du søker. 

Middag levert hjem

Har du sykdom eller funksjonsnedsettelse som gjør at ikke klarer å tilberede mat eller handle varer, kan du søke om å få levert middag hjem. Les mer om pris og hvordan du søker.

Alarmer som gir trygghet i hjemmet

Har du funksjonssvikt og bor hjemme, kan du få hjelp av alarmer til å mestre hverdagen bedre og få raskere hjelp ved sykdom og uhell. Det er flere typer alarmer som dekker ulike behov. Alarmene er enkle å bruke, og det er ikke nødvendig med tekniske forkunnskaper. Les om hvilke alarmer kommunen kan tilby og hvordan du søker.  

Utlån av hjelpemidler

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du låne hjelpemidler til blant annet medisinsk behandling, personlig stell, bevegelse, syn og hørsel, kommunikasjon og tilpasning av bolig. Les mer om hvilke hjelpemidler du kan låne og hvordan du søker.

Rådgivning for hørselshemmede og døvblinde

Bergen kommune har et rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde. Vi gir blant annet informasjon om hvilke rettigheter du har. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvor du kan få hjelp ved behov for helse- og sosiale tjenester, utdanning, arbeid, trygd, boligspørsmål, samt andre offentlige og private tjenester. Les mer om tilbudet og hvordan du søker om hjelp.

Hjemmehjelp

Om du som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp med nødvendige oppgaver i hjemmet ditt, kan du søke om hjemmehjelp. Tjenesten går ut på å gi deg praktisk hjelp i hjemmet, for eksempel med renhold og klesvask. Les mer om hjemmehjelptjenesten, og hvordan du går frem for å få hjelp. 

Aktivitetssenter for hjemmeboende eldre

Aktivitetssenter er et tilbud for deg som er eldre og bor hjemme. Tjenesten er dagopphold som skal gi deg mulighet for å være med på aktiviteter og sosialt samvær. Målet er at du skal komme ut av en isolert tilværelse og opprettholde mestring av ferdigheter. Les mer om tilbudet, pris og hvordan du søker plass på et aktivitetssenter. 

Omsorgsbolig

Omsorgsboliger er tilrettelagte boliger med livsløpsstandard. Omsorgsbolig er som hovedregel for enslige søkere over 65 år med ulike typer funksjonssvikt. Les mer om omsorgsboligene, hvem de passer for og hvordan du søker. 

Er du syk, skadet eller har fått nedsatt funksjonsevne, har kommunen en rekke ulike tjenester som kan hjelpe deg. 

Legehjelp

Blir du syk og har behov for undersøkelse fra lege, tar du kontakt med fastlegen din. Blir du syk og fastlegen din ikke er tilgjengelig, kan du ringe legevakten på 116 117. Les mer om fastlegene i Bergen kommune.

Trenger du øyeblikkelig hjelp som ikke fastlegen kan hjelpe deg med, kan du ringe Bergen legevakt på 116 117. Legevakten vurderer og behandler akutt sykdom og enkelte skader, og er åpen hele døgnet. Les mer om Bergen legevakt. Ved akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

Vaksiner

Vurderingsteam

Alle nye søkere av helse- og omsorgstjenester får besøk av et vurderingsteam som kommer hjem og gir nødvendige tjenester i inntil fire uker samtidig som de vurderer behovet hos den som har søkt om tjenester. I vurderingsteamene er det sykepleiere og ergo- og fysioterapeuter som jobber sammen. Når de er ferdige med vurderingen, overføres ansvaret for brukerne til kommunens øvrige tjenester. 

Hjemmesykepleie

Du kan få hjemmesykepleie om du trenger nødvendige helsetjenester og ikke er i stand til å oppsøke helsetjenesten selv. Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Vi vil legge til rette for at du skal klare mest mulig selv, slik at du kan fortsette å bo hjemme. Les mer om hjemmesykepleien, hvordan du søker og hva du kan forvente. 

Det er forskjell på hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Hjemmesykepleie blir gitt til deg som har behov for helsehjelp og ikke kan oppsøke dette selv, mens hjemmehjelp blir gitt til deg som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov for hjelp til praktiske oppgaver som klesvask og renhold.  Les mer om hjemmehjelp under fanen «Tilrettelegging og omsorgstjenester i egen bolig»

Demens

Lurer du på om du eller noen rundt deg kan ha symptomer på demens? Les mer om sykdommen, og hva slags hjelp du kan få i Bergen. 

Avlastning

Er du pårørende og har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du søke om avlastning både i og utenfor hjemmet. Avlastning er en tjeneste som skal redusere belastningen av tungt omsorgsarbeid og gi deg mulighet for fritid og ferier. Les mer om hvem som kan få avlastning og hvordan du søker. 

Psykiske lidelser kan oppstå i alle aldre. Har du psykiske helseutfordringer, er det ulike tjenester i Bergen kommune som kan hjelpe deg ut fra din situasjon.  Hvis det er noe du synes er vanskelig – snakk med fastlegen din, så kan dere finne veien videre sammen.

Eldre kan benytte seg av alle de ordinære tilbudene kommunen har innen psykisk helse. Her finner du informasjon om de viktigste, samt lenker videre til andre aktører som kan være til hjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et lavterskeltilbud som tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med milde til moderate symptomer på angst, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Kurs i regi av Rask psykisk helsehjelp:

Les mer om Rask psykisk helsehjelp 

Bergen Recovery skole

Bergen Recoveryskole tilbyr kurs for personer som vil forstå fysiske og psykiske helseutfordringer, tilføre kunnskap som kan bidra til egen recovery. Alle kursene er gratis og tilgjengelige for alle med erfaring med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer, deres familier, venner, pårørende, fagpersoner og andre interesserte innbyggere. Les mer om Bergen Recoveryskole.

Utredning, behandling og rehabilitering i psykisk helsevern

Om du ønsker utredning, behandling eller rehabilitering for psykiske lidelser kan du ta kontakt med fastlege, legevakt eller helsestasjon for å få en henvisning. Se mer informasjon om behandlingstilbud og de lokale distriktspsykiatriske sentere (Helse Bergen) 

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Tar tanker om mat og kropp for stor plass i livet, hos deg selv eller noen du står nær? Hos organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) kan du snakke med noen som forstår. 

Livsstilskurs

Frisklivssentralen tilbyr kurs innen blant annet søvn og stress- og belastningsmestring og tankevirus. Les mer om de ulike kursene.  

Mer informasjon om aldring og psykisk helse

Hos Nasjonalt senter for aldring og helse kan du finne mer nyttig informasjon om blant annet psykisk helse i alderdommen. 

Eldre som ikke lenger føler seg trygge i eget hjem, kan søke plass i Omsorgpluss-bolig eller på sykehjem. Dette er tjenester med heldøgnsomsorg i Bergen kommune. Les mer om Omsorgpluss-boliger. Les mer om sykehjem

Selv om din helsetilstand er redusert, og du føler deg utrygg eller ikke lenger klarer daglige gjøremål, er det ikke sikkert du behøver å flytte på sykehjem. Kommunehelsetjenesten har en rekke tilbud, avhengig av ditt hjelpebehov. For eksempel kan velferdsteknologi eller hverdagsrehabilitering bidra til at du kan bo lenger hjemme og klare deg selv.

En del av kommunens tjenester må du søke på.  Helsehjelp og omsorgstjenester blir tildelt etter behov. Bergen kommune har en rekke ulike helse- og omsorgstjenester, og noen ganger kan vi tildele andre tjenester enn de søkerne opprinnelig hadde tenkt. Vi forsøker å komme frem til riktig tjeneste sammen med deg som søker.  Alle nye søkere av helse- og omsorgstjenester får besøk av et vurderingsteam (les mer under fanen «Helsehjelp»). 

Les mer om hvordan du søker på helse- og omsorgstjenester.  

Klage på helse- og omsorgstjenester

Du har rett til å klage dersom du har fått avslag på søknad om helse- og omsorgstjenester. Er du misfornøyd med helse- og omsorgstjenestene du mottar fra Bergen kommune, kan du også klage. Les mer om hvordan du går frem for å klage.