Handlingsdel

Handlingsdelen gir en oversikt over prioriterte og konkrete tiltak for å følge opp vedtatt kulturminnestrategi og viktige tema som er pekt på i del 2 - kunnskapsdelen.

Åsane illustrasjonsfoto
Feltutbygging og småhusområder i Åsane. Bygninger oppført for de ulike borettslagene fra 1960- og 70-tallet har viktige strukturelle kvaliteter. Grøntkorridorene med gangveiene og samspillet mellom bygninger, terreng og grønne fellesanlegg er i hovedsak godt bevart og danner særtrekk som er en viktig verdi for områdene jf. Kulturminnestrategiens pkt. 1.0.
Bilde:  

Handlingsdelen skal danne grunnlag for årlige handlingsplaner for kommunens kulturmiljøforvaltning. Her konkretiseres og prioriteres tiltak for å nå de mål som er satt i kulturminneplanen. Tiltakene er av ulik karakter, men har det til felles at de støtter opp om klima, kunnskap og formidling. Det bedrer grunnlaget for å sikre kulturmiljøet og dermed Bergens identitet og særpreg. Noen tiltak er begrenset, og er tenkt gjort innenfor ordinær drift ved Byantikvaren, mens andre vil være mer omfattende og ressurskrevende og være avhengig av samarbeid med andre.

I store trekk har de konkrete tiltakene karakter av større og mindre dokumentasjons- og registreringsoppgaver, videre utredninger og kartlegging av kulturminneverdier, videreutvikling av metoder, videreutvikling av gode digitale verktøy og veiledere. Disse rettes mot kommunens saksbehandlere, konsulenter, tiltakshavere, huseiere og det allmenne publikum, og skal blant annet omhandle bygningsvern, klimatilpassing og transformasjon. Videre skal bruken av henssynssoner på kommune- og reguleringsplannivå optimaliseres gjennom forslag til nye tentative hensynssoner og presiseringer av de eksisterende, samt videreutvikling av retningslinjer knyttet til hensynssonene.

Det skal også lages veiledningsmateriell til den enkelte hensynssone i kommuneplanens arealdel. Disse tiltakene vil sammen skape større forståelse, bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag og større forutsigbarhet, og slik bidra til å sikre sårbare kulturminner i endringsprosesser.

Her finner du del 3 av plandokumentet - Handlingsdel: 

Her kan du se hele plandokumentet (76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen