«Identitet med særpreg» – Kulturmiljøplan for Bergen for perioden 2021-2025

Formålet med planarbeidet har vært å utarbeide en helhetlig oversikt over kulturminner og kulturmiljø for å identifisere, sikre og forvalte dem i tråd med egne, nasjonale og regionale målsetninger.

KMP_Forside
Faksimile av kulturmiljøplanens forside, del 2 og 3
Bilde: undefined

I forbindelse med fastsetting av planprogram ble det besluttet at det, i tråd med fremgangsmåte for andre pågående planprosesser, skulle leveres en strategi til politisk behandling i forkant av kommunedelplanen for kulturminner. Kulturminnestrategien knytter seg opp mot kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, og kommuneplanens arealdel KPA 2018. Kulturminnestrategien legger føringer for det lokale kulturminnevernet.

Arbeidet med Kulturmiljøplanen del 2 og del 3, har pågått parallelt med strategiarbeidet. Del 2: Kunnskapsdel har innledende generell kunnskap om kulturminner og kulturmiljøforvaltning i Bergen, etterfulgt av tematiske kapitler og deretter bydelsvise områdebeskrivelser. Del 3: Handlingsdel er en oversikt over prioriterte oppgaver knyttet til strategi og kunnskapsdel. Kultumiljøplanen ble vedatt i Bystyret 15.12.2021.

Her kan du se plandokumentet (76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmljøplanen