RSS

Fyllingsdalen

Fyllingsdalen bydel

Fyllingsdalen hørte tidligere til Fana kommune, og ble innlemmet i Bergen kommune i 1955. Innlemmelsen var blant annet motivert av behov for byggeland i Bergen. Bydelen ble utbygget fra 1960-tallet.

Fyllingsdalen - føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.