Kartfortellingen
Faksimile av oppslagssiden for kartfortellingen

Hva er en kartfortelling?

Byantikvaren har som én av sine oppgaver å synliggjøre kulturmiljøene i Bergen. Vi har benyttet et verktøy som setter kartet i fokus, men underbygget med bilder, fakta og video til en kartfortelling.

Bergen dekker et stort areal og har svært mange kulturminner som skal registreres. Kartene er derfor under kontinuerlig utvikling og er ikke  uttømmende pr i dag. Hovedkildene er Byantikvarens ulike arkiv, registreringer og Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.no.

Det er ønskelig å videreutvikle den digitale brukeropplevelsen i denne innsynsløsningen til en mer skreddersydd heldigital og fremtidsrettet løsning som knytter kart og tekst mer sømløst sammen. Denne kan trolig bygge på, og videreutvikle, de digitale løsningene som nå utforskes i et pilotprosjekt. Det har ikke vært rom for dette så langt i utviklingen av kulturminneplanen, og dette inngår derfor som forslag i handlingsdelen.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen

Her kan du se Her kan du se plandokumentet (76.15 MB)