Ansvarsdeling i kulturminnevernet

Det er i hovedsak to lover som gir beskyttelse av kulturminner – Kulturminneloven og Plan og bygningsloven. Kulturminneloven som særlov gjelder foran Plan- og bygningsloven.

Norges_lover_illustrasjonsbilde
Det er to viktige lover som sikrer kulturminnevernet - Kulturminneloven og Plan- og Bygningsloven
Bilde: Andreas Haldorsen CC BY-SA 4.0

Lov om kulturminner av 1978 (Kulturminneloven) omfatter kulturminner av nasjonalinteresse. Kulturminneloven definerer hvilke kulturminner som er automatisk fredede, fastslår regler for fredning etter enkeltvedtak, og regulerer eiendomsrett til løse kulturminner. Automatisk fredede kulturminner omfatter alle kulturminner eldre enn 1537. Det samme gjelder byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649, dersom ikke anneter bestemt av vedkommende myndighet, samiske kulturminner og kulturminner undervann eldre enn 100 år.

Det kreves dispensasjonsbehandling for å gjennomføre tiltak på disse kulturminnene eller tiltak som kan være i konflikt med slike kulturminner. Bygninger oppført før 1850 omfattes også av kulturminneloven.

Her finner du kapittelet om kulturminneforvaltning i plandokumentet (del 2 og 3): 

Les mer her: Kulturmiløforvaltning på våre øvrige temasider.

Les vårt faktaark med definisjoner og ordforklaringer:

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)