Åsane bydel

Åsane hørte tidligere til Hammer herred, men ble egen kommune i 1904, utvidet i 1914 og 1938. Åsane forble egen kommune frem til 1972. Åsane ble deretter innlemmet som en bydel i Bergen kommune.

Mellingen
Kulturlandskapet og Den trondhjemske postvei i Dalabygda ved Mellingen. Den trondhjemske postveien gjennom Åsane er en av de best bevarte postveitrasèene i Bergen. Postveien gikk nordover fra sentrum gjennom Sandviken, videre over Munkebotn, via Rolland og Saurås, Dalabygda, over Rimmaskaret til Falkanger og ned til postkaien i Tellevik.
Bilde:  

Åsane har bevarte kulturminner og kulturmiljøer hovedsakelig fra tre kulturhistoriske sammenhenger: Jordbruket før og under utskiftingsprosessene på 1800-tallet, den tidlige tekstilindustriens etablering i Bergens omegn i andre halvdel av 1800-tallet og den moderne drabantbyens fremvekst fra slutten av 1960-tallet.

Allerede i dag er store deler av Åsane bydel utbygd, og fysiske historiske vitnesbyrd om Åsanes utvikling er fjernet. Ved en fremtidig utvikling av de ulike områdene i bydelen, er det en rekke kulturhistoriske verdier som må fremheves og ivaretas i arealplanleggingen. 

Her finner du kapittelet om Åsane bydel i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen