Fyllingsdalen bydel

Fyllingsdalen hørte tidligere til Fana kommune, og ble innlemmet i Bergen kommune i 1955. Innlemmelsen var blant annet motivert av behov for byggeland i Bergen. Bydelen ble utbygget fra 1960-tallet.

Sælemyr/Lyshovden
Parti fra Sælemyr/Lyshovden bebygget i 1968-69. Ved utbyggingen av såkalte "drabantbyer" på 1960-tallet ble det lagt stor vekt på gode felles uteområder og terrengtilpasset blokkbebyggelse med rasjonelle planløsninger.
Bilde:  

I hovedsak har Fyllingsdalen bevarte kulturminner og kulturmiljøer som er knyttet til etterkrigstidens byvekst og håndteringen av den gjennom storskalaplanlegging og styrt utbygging av såkalte «satellittbyer» eller «drabantbyer».

Fyllingsdalen er den første rene satellittbyen i Bergen, som på 1960- og 70-tallet ble utbygget konsistent og med høyest kvalitet etter tidens by-idealer. I dag fremstår Fyllingsdalens som et svært helhetlig by- og bomiljø hvor planer og arkitektur fra denne tiden fremdeles er i varetatt og utgjør identitetsbærende trekk på stedet, samtidig som Fyllingsdalen som jordbrukslandskap med spredt gårdsbebyggelse også er synlig og lesbare strukturer blant bebyggelse og landskap.

Her finner du kapittelet om Fyllingsdalen bydel i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen