Laksevåg - føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.

Jordbrukets bygninger og eldre gårdstun: Historisk gårdsbebyggelse, naustmiljøer og jordbrukslandskap med ruiner, steinsatte og oppbygde stier, kjerreveier, steingarder, bakkemurer og steinsatte bekker/veiter utgjør viktige synlige kulturhistoriske objekt i landskapet og er viktige identitetsskapende elementer som må ivaretas jf. Kulturminnestrategiens pkt. 3.0. «I Bergen kommune skal forvaltning av kulturminner baseres på kunnskap og forståelse» og underpunkt 3.1. «Kartlegge og identifisere kulturminner tidlig i plan- og byggesaksprosesser, og legge kunnskapen til grunn for planlegging og beslutning», samt, Kulturminnestrategiens pkt. 5.0  «I Bergen skal innsatsen styrkes for å verne om og sikre vår kulturarv» og underpunkt 5.5 «Dette gjør vi ved å bevare, reparere og gjenskape opprinnelige bygningsdetaljer med gode håndverk- og materialkvaliteter, og la historisk fargebruk være førende ved fargevalg.»

Historiske bygninger, villabebyggelse og småhusområdene: Laksevåg har flere områder med klassisk villabebyggelse av høy arkitektonisk kvalitet fra ulike tidsepoker. Et viktig kjennetegn er den finstemte sammenhengen hus og hage, tomtestruktur og terreng som er viktig å gjenkjenne og ivareta ved områdeutvikling, jf. Kulturminnestrategiens pkt. 1.0 «I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen» og underpunkt 1.2. «Dette gjør vi ved å ivareta viktige strukturer som vei, eiendoms- og tomtestrukturer og forholdet mellom hus og hage», pkt. 1.3. «Ivareta eksisterende bygninger og bygningsmiljø i fortettingsområder og la typologi, form og materialitet i det eksisterende være førende for nye tiltak» og pkt. 1.4 «Dette gjør vi ved å videreføre overordnet karakter, sammenheng og struktur og la ny bebyggelse harmonere med omgivelsene.»

Autentiske bygningsdeler, konstruksjoner, materialer og arkitektoniske kvaliteter er viktige å ivareta. Dette gjøres ved å bevare, reparere og/eller reprodusere opprinnelige bygningsdetaljer, slik som historiske vindu, portaler, dører, fasadedekor, listverk, trapper og rekkverk, taktekking, panelte fasadekledninger- og pussede muroverflater, porter, murer og gjerder etc. Jf. Kulturminnestrategiens pkt. 5.0 «I Bergen skal innsatsen styrkes for å verne om og sikre vår kulturarv» og underpunkt 5.5 «Dette gjør vi ved å bevare, reparere og gjenskape opprinnelige bygningsdetaljer med gode håndverk- og materialkvaliteter, og la historisk fargebruk være førende ved fargevalg.»

Strandlinjen og de naturgitte forutsetningene: Vern av sjølinjen er særlig viktig og utfordrende i Gamle Laksevåg fordi den der har dannet et historisk hovedpremiss for by- eller stedsdannelsen og samtidig er den under sterkt utbyggingspress. Den naturgitte forutsetningen og lesbarheten av sjølinje og bebyggelsesstruktur i sammenheng er viktig å ivareta jf. Kulturminnestrategiens pkt. 5.0 «I Bergen skal innsatsen styrkes for å verne om og sikre vår kulturarv» og underpunkt 5.3 «Dette gjør vi ved å ivareta byens lange historie som havneby, ved å bevare sjølinje, vannspeil, sjørelatert bebyggelse og havneaktivitet.»

Teknisk-industrielle kulturminner: De teknisk- industrielle bygninger, strukturer og installasjoner er viktige historieformidlere som bør bevares og gis ny bruk jf. Kulturminnestrategiens pkt 2.0 «I Bergen skal kulturminneverdier ivaretas og forvaltes gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon» og underpunkt 2.3 «La bevaring, transformasjon og ny bruk være det foretrukne alternativet der kulturminner har mistet sin opprinnelige funksjon.»

Krigsminner: Laksevåg var et strategisk viktig område under andre verdenskrig og de gjenværende krigsminnene både som bygninger, tekniske installasjoner og anlegg er del av kulturhistorien på Laksevåg. Krigsminner som i tekniske installasjoner og/eller spor etter disse er ofte fragmenterte og godt skjult. Kartlegging og registrering av gjenværende krigsminner er viktig for å beskytte kildetilfang, og for å sikre fremtidige generasjoners forståelse av okkupasjonshistorien. Jf. Kulturminnestrategiens pkt. 3.0 «I Bergen kommune skal forvaltning av kulturminner baseres på kunnskap og forståelse» og underpunkt 3.1 «Dette gjør vi ved å kartlegge og identifisere kulturminner tidlig i plan- og byggesaksprosesser, og legge kunnskapen til grunn for planlegging og beslutning.»

Feltutbygging og småhusområder: Etterkrigstidens moderne feltutbygging er også representert i bydelen. Bygningsmiljøene har arkitektoniske og strukturelle kvaliteter. De grønne korridorene med gangveiene og samspillet mellom bygninger, terreng og grønne fellesanlegg er en viktig verdi for områdene jf. Kulturminnestrategiens pkt. 1.0 «I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen» og pkt. 1.4 «Dette gjør vi ved å videreføre overordnet karakter, sammenheng og struktur og la ny bebyggelse harmonere med omgivelsene», pkt. 1.5 «Dette gjør vi ved å la karakteristisk og stedegen materialbruk, skala, form og struktur være førende ved tiltak og områdeutvikling.»