Barn leker i "ballkjolen" på Damsgård lekeplass på Laksevåg.
Barn leker i "ballkjolen" på Damsgård lekeplass på Laksevåg. Lekeplassen åpnet våren 2021.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Barnas byrom

Barnas byrom jobber med tiltak som skal gjøre sentrale bystrøk attraktive for barn og barnefamilier. Dette omfatter utvikling av lekeplasser/temaparker i sentrum og i bydelene.

Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med lek i by,- og parkrom. Programpakken for Barnas Byrom omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Enheten har også har ansvar for lekeplasskontroll på  kommunens lekeplasser, skoler og barnehager. 

Se budsjettrammen for Barnas Byrom

Nye leke- og aktivitetsplasser 

Se kart over lekeplasser her (obs! ikke oppdatert, nytt kart under utvikling) og les om flere lekeplasser. 

Noen av våre nylige ferdigstilte anlegg: 

Andre nye park- og rekreasjonstilbud

I tillegg til Barnas Byrom rehabiliterer og bygger Bymiljøetaten flere nye anlegg egnet for barn og unge. Du finner mer informasjon her:  Bergen kommune - Park og natur

Barnas Byrom-prosjekter under planlegging 2023/2024

Brønndalen i Olsvik

Brønndalen ballbane og friområde ligger i Olsvik, i Laksevåg bydel. Du finner plassen her:  71 Brønndalen - Google Maps

Dagens anlegg består av en flate med hhv fotballmål og basketsballstativ og åpne plenareal, en skogkledd skråning med akebakke og et åpent bekkeløp, samt en kommunal gang og sykkelvei.  Brønndalen har fine oppholds,- og naturkvaliteter, og er et grønt bindeledd mellom nedre og øvre del av Olsvik. 

Dagens anlegg, mai 2023
Dagens anlegg, mai 2023
Bilde: Alexandra Altermark

Med sine stedlige kvaliteter og sentrale plassering, har friområdet et stor potensiale for økt bruk av både barnehager og skoler, lokalbefolkning og besøkende i bydelen. 

Prosjektet er i tidlig oppstart, og utvikles i samarbeid med Områdesatsingen i Olsvik, Norconsult AS og Medvirkningshuben.  

Anslått anleggsperiode er satt til i 2025.

Lokal medvirkning  

Bymiljøetaten gjennomfører ulike typer av brukermedvirkning når vi planlegger for endringer av Brønndalen. Under hele prosjektutviklingsperioden vil vi informere om arbeidet på våre nettsider og SOME, på fysiske arrangementer og via direkte dialog med ulike organisasjoner og interessegrupper i lokalmiljøet. 

Les mer om medvirkningsarbeidet i prosjektets tidlige fase (høst 2023): 

Sitter du på konkrete innspill eller har du spørsmål til prosjektet ? Ta kontakt  på  Bymiljoetaten@bergen.kommune.no :-) 

Rollandsparken i Åsane

Rollandsparken  tett på  idrettsanlegg, skole og barnehage  sentralt på Rolland i  Åsane. Du finner plassen her Åslia - Google Maps

Parkanlegget er anlagt  på myr, og består av store gressflater, et tjern, gangveier og en gruset ballbane for ballaktivitet, sykling, frilek og nabolagssamlinger. 

Det er et ønske om å styrke dagens parkanlegg som en lokal møteplass, og som et målpunkt for lek og egenorganisert aktivitet. Samtidig utgjør parkanlegget et viktig bidrag til både karbonlagring, lokal overvannshåndtering, fordrøyning og biologisk mangfold i bydelen. 

Prosjektet er i tidlig oppstart, et innledende kartlegging,- og konseptutviklingsprogram for parken er under utvikling i samarbeid med Asplan Viak AS.  

Enkle møbleringstiltak i Rollandsparken,  2023
Enkle møbleringstiltak i Rollandsparken, 2023
Bilde: Alexandra Altermark

Brukermedvirkningsprosesser avventes til kartleggingen er gjennomført, med anslått oppstart våren 2024. 

Sommeren 2023 gjennomførte vi enkle møbleringstiltak i parken, og kan nå tilby fellesgrill og piknikkbord med tilgjengelig adkomst :-) 

Midlertidige anlegg

Rullerende sykkelpark: nå midt i Bergen sentrum !

Les mer om hva du finner på det midlertidige torget ved Bergen Rådhus https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/nytt-midlertidig-aktivitetsomrade-ved-radhuset

Sykkellek, boccia, balanseelement, bord og benker gjør byturen til en lek !
Sykkellek, boccia, balanseelement, bord og benker gjør byturen til en lek !
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Ta hensyn til forbipasserende, og husk å bruke hjelm. 

Kontakt

Prosjektleder Alexandra Altermark 

Telefon: 40905987 - mandag til fredag kl. 08:00 til kl. 15:00

Bymiljøetaten

Telefon: 55565690 - mandag til fredag kl. 08:00 til kl. 15:00

E-post: Bymiljoetaten@bergen.kommune.no