Gå tilbake til:
Du er her:
Barn leker i "ballkjolen" på Damsgård lekeplass på Laksevåg.
Barn leker i "ballkjolen" på Damsgård lekeplass på Laksevåg. Lekeplassen åpnet våren 2021.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Barnas byrom

Barnas byrom jobber med tiltak som skal gjøre sentrale bystrøk attraktive for barn og barnefamilier. Dette omfatter utvikling av lekeplasser/temaparker i sentrum og i bydelene.

Utsnitt fra HØP2021-2024
Utsnitt fra Handlings- og økonomiplanen 2021-2024
Bilde: Bergen kommune

Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med lek i by. Programpakken for Barnas Byrom omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Enheten har også har ansvar for lekeplasskontroll på  kommunens lekeplasser, skoler og barnehager. 

To barn ser bilder av ulike former for lek.
Medvirkningsarbeid i nærmiljøene der vi bygger er en viktig del av Barnas byrom.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø


Budsjettrammen for Barnas Byrom finner du her

Legg turen til  noen av vår anlegg

Se kart over lekeplasser her (obs! ikke oppdatert, nytt kart under utvikling) og les om flere lekeplasser her. 

Prosjekter under bygging høsten 2021-sommeren 2022

Fanatorget i Ytrebygda bydel

Fanatorget Lokalpark inneholder en mindre lekeplass og  to ballspillflater, og ligger sentralt plassert ved Fanatorget i Ytrebygda, mellom Skranevatnet og Søvikatjørna.  Det er en stor konsentrasjon av større barn og unge ( 10-18 år) i området.  Dagens anlegg er slitt, har lav grad av universell utforming og gir lite utfordring for større barn og unge.

Fanatorget 2020
Fanatorget 2020
Bilde: Norconsult AS

Formålet med oppgraderingen er å styrke aktivitetstilbudet til barn og unge i Ytrebygda, og å utvikle Fanatorget lokalpark som en møteplass for lek, trening og opphold i nærområdet, og for besøkende til bydelen.

Det er holdt høyt fokus på å beholde lokalparkens grønne kvaliteter og myke landskapsformer i planleggingen. 

Fanatorget lokalpark innehar mange kvaliteter
Fanatorget lokalpark innehar mange kvaliteter
Bilde: Norconsult AS

Når lokalparken åpner igjen, vil den blandt annet inneholde en inngjerdet flerbruksflate for ballspill, trenings,- og parkourapparater, trampoliner, karusell, smidighetsnett, rutsjebane, sandkasse, pendelhuske og bocciabane.  Det etableres sykkelparkering, benker og sittegrupper, fellesgrill og vannpost med drikkevann. For å skjerme anlegget fra veistøy bygges det organisk utformet trekonstruksjon, som også gir lè for vær og vind. Parkbelysningen utbedres også.

Støy,- og lèvegg sett ovenfra. Konstruksjonen bygges med innfelt belysning og gjennomgående glassfelt.
Støy,- og lèvegg sett ovenfra. Konstruksjonen bygges med innfelt belysning og gjennomgående glassfelt.
Bilde: Norconsult AS

Elever ved Aurdalslia barneskole og Skranevatnet ungdomsskole har  bidratt med verdifull lokalkunnskap og  innspill til de nye planene for det nye anlegget. 

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygges av anleggsgartnermester Jans Hageservice AS.  Anleggstiden er satt til høst 2021-vår 2022.

Du finner plassen her

Skjoldstølen i Fana bydel

Skjoldstølen Friluftsanlegg  er et grøntanlegg på ca. 10 mål, og består av et småkupert landskap med en opparbeidet grusbane på tomtens lavbrekk. Den grønne lungen ligger i et område tett på flere boligfortettingsprosjekter, og utgjør også en tverrforbindelse mellom kollektiv,- gang og sykkelveinettet i Fanavegen og boligområdene i øst.

Anlegget fremstår i dag med et generøst grøntpreg – og tomten i seg selv innbyr til mange ulike naturgitte kvaliteter. 

Skjoldstølen 2019
Skjoldstølen 2019
Bilde: Alexandra Altermark

Formålet med oppgraderingen er å styrke aktivitetstilbudet til barn og unge i Fana bydel, og å skape en attraktiv møteplass for både nærområdet, og for tilreisende fra andre bydeler. 

Det er holdt høyt fokus på å ivareta  de grønne kvalitetene i det eksisterende naturrommet, samtidig med å sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. Historien om Skjoldstølen og gamle Osbanetrasèen er nyttet aktivt som et identitetsskapende og historiefortellende element på anlegget.  

Skisse stasjonsmiljø
Skisse stasjonsmiljø
Bilde: Kompan AS

Når anlegget åpner igjen, vil den blandt annet inneholde en inngjerdet flerbruksflate for ballspill, klatre,- og balanseløype, sanselek, huske, karusell,  rutsjebane, sandkasse, og et lekent stasjonsmiljø med et klatre,- og rullevennlig togsett.  Det etableres sykkelparkering, benker og sittegrupper, fellesgrill og vannpost med drikkevann. Gangveien utbedres med universell utforming, og lyssettes i likhet med oppholdssonene. 

Masterstudenter ved Høyskolen i Vestland har gjennomført brukermedvirkning med barn og unge i nærområdet  - elever ved Smørås barneskole, og barn og foreldre ved Skjoldttun barnehage og nærområdet  har bidratt med verdifull lokalkunnskap og  innspill til de nye planene for  anlegget.  Kommunen har også  gjennomført 1:1-dialog med fokus på universell utforming og inkluderende lek.  Takk til alle gode bidrag!

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygges av anleggsgartnermester Jans Hageservice AS.  Anleggstiden er satt til vinter 2021-sommer 2022.

Du finner plassen her

Sudmannsvei lekeplass i Bergenhus bydel 

Sudmannsplass lekeplass ble opprinnelig etablert som en barnepark med eget parkhus på 60-tallet. Anlegget ligger på et platå halvveis mellom Sandviken og Fjellveien - direkte på en eldre og velbrukt tverrforbindelsen mellom fjord og fjell. Plassen har en sentral plassering til byens turveinett - Fjellveien, Stoltzekleiven og planlagt bybanestopp tilsier et stor brukspotensial både for nærmiljøet og som utfartsmål. Plassen fremstår som slitt, og med et begrenset tilbud for større barn. 

Flyfoto -  plasseringen er vist i rødt
Flyfoto - plasseringen er vist i rødt
Bilde: Norconsult AS

Formålet med oppgraderingen er å styrke aktivitetstilbudet til barn og unge i Bergenhus, såvel som å tilby mulighet for rast, hvile og rekreasjon for byens øvrige befolkning.

Plassens spektakulære utsikt over Byfjorden og stedets iboende grønne kvaliteter gir en stemning som innbyr til ro og ettertanke. Disse kvalitetene er vektlagt i planleggingen. Det gjøres tiltak for økt tilgjengelighet, sambruk og et variert aktivitetstilbud. Historien om det opprinnelige "parktante"-huset videreføres i et nytt, universelt utformet toalettbygg, og i anleggets valgte farge,- og materialpalett. 

Sudmannsvei lekeplass 2019
Sudmannsvei lekeplass 2019
Bilde: Alexandra Altermark

Når anlegget åpner igjen, vil det blandt annet inneholde huske, klatrevegg, rutsjebane, smidighetsnett, samt vann,- og sandlek. I tillegg til toalettbygget  etableres det sykkelparkering, benker og sittegrupper, amfi, fellesgrill og vannpost med drikkevann. Gangveien og trappeløpet utbedres for økt tilgjengelighet, og lyssettes i likhet med oppholdssonene. 

Det nye bygget vil også gi mulighet for opphold under tak
Det nye bygget vil også gi mulighet for opphold under tak
Bilde: Norconsult AS

Elever ved Krohnengen barneskole, og barn og foreldre fra Christinegården barnehage  har bidratt med verdifull lokalkunnskap og  innspill til de nye planene for  anlegget.  Byantikvaren har bistått med kulturminnefaglige innspill i prosessen. 

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygges av anleggsgartnermester Jans Hageservice AS.  Anleggstiden er satt til vinter 2021-sommer 2022.

Du finner plassen her

Sangotna uterom og gangvei

Vinteren 2021 planlegges det for oppstart av et nytt uterom for barn og unge på Sangotna i Loddefjord.

Vi kommer tilbake med tegninger og mer informasjon om dette. 

Prosjekter under planlegging

Sentrumslekeplass på Nordre Tillbodkai

Det er vedtatt at det skal etableres en stor sentrumslekeplass i Bergen.  Les mer om saken her.  Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette, her finner du skjema for å gi innspill.   

Midlertidige lekeplasser

Balanselek i Byparken
Balanselek i Byparken
Bilde: Alexandra Altermark

Midlertidig lekeplass i sentrum

Bymiljøetaten setter opp testprosjekter for å finne den beste oppskriften til en ny sentral lekeplass.  Du finner oss i Byparken ved Kode 2 og Kode 4.

Les mer om prosjektet her  og her finner du skjema for å gi innspill.

Rullerende sykkelpark på Rolland i Åsane

Sykkellek for barn i alle aldre - her under bruk i Marken, Bergen sentrum
Sykkellek for barn i alle aldre - her under bruk i Marken, Bergen sentrum
Bilde: Alexandra Altermark

I Åslia på Rolland kan du leke deg på vår omreisende sykkelbane.  Sykkelbanen er laget for både barn og voksne, og kan brukes med sykkel, såvel som til balansetrening til fots. Foreldre, besteforeldre, småsøsken og tilfeldig forbipasserende inviteres derfor også med i leken. Den midlertidige banen vil etterhvert rulle videre til andre bydeler, og andre barn, i byen vår. 

Full rulle på Rolland, februar 2021
Full rulle på Rolland, februar 2021
Bilde: Alexandra Altermark

I forbindelse med sykkelparken er det satt frem en sittegruppe med benker og bord. Det er fotballmål på grusplassen, og herfra er det også kort vei til både Rolland kunstgressbane, såvel som til Rollandsparken, med turstier og benker, utendørs treningspark og andedam. 

NB. Husk å holde avstand og å bruke hjelm. Du finner plassen her.

Kontakt

Prosjektleder Alexandra Altermark 

Telefon: 40905987 - mandag til fredag kl. 08:00 til kl. 15:00

Bymiljøetaten

Telefon: 55565690 - mandag til fredag kl. 08:00 til kl. 15:00

E-post: Bymiljoetaten@bergen.kommune.no