Gå tilbake til:
Du er her:
 • Gruppebilde, Alis Vest

  ALIS-Vest er et statsstøttet pilotprosjekt som tilrettelegger for utdanningsstillinger i allmennmedisin i utvalgte kommuner i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland.

 • Bilde av Bergen med påskrift: Arkitektur

  Byarkitekten arbeider for kvalitet i alle våre bygde omgivelser. Etaten har en rådgivende rolle og skal fremme debatt og interesse for arkitektur, byforming og byutvikling i Bergen.

 • Foto: Helge Skodvin

  Avansert avløpsrensing bidrar til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø. Ressursene i avløpsslammet utnytter vi til å lage fornybar energi i form av biogass.

 • Sandviken sjøbad

  Guide til byens badeplasser: Vannkvalitet, temperaturer, badeplasskart og stedsinformasjon.

 • Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.

 • Bergen 950 logo

  Bergen fyller 950 år i 2020

 • Illustrasjonsfoto fra Bergen.

  Byarkivets arkiver er unike kilder til byens historie. Vi utforsker arkivmateriale og forteller om noen av de mangfoldige historiene i arkivene. Her finner du også lenker til våre ressurser på nett.

 • Foresatte i private og kommunale barnehager, skoler og SFO sier sin mening.

 • Utsikt fra Fløyen. Foto: Andrew Buller

  Et mangfold av opplevelser og muligheter for aktiviteter.

 • Digital fornyelse

  Slik jobber Bergen kommune for å digitalisere tjenestene og oppnå økt digital selvbetjening for innbyggere og ansatte.

 • Containerhavnen på Dokken

  Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel består av mange prosjekter og involverer flere av kommunens ansvarsområder og eksterne aktører.

 • Dovett

  Bæsj, tiss og dopapir er det som skal i do! Putter du andre ting i do, kan rørene tette seg og rottene koser seg.

 • jente drikker fra kran

  Bergen har stabilt, godt og trygt drikkevann. Alt drikkevann fra vannverk i Bergen gjennomgår nøye kontroll før det blir distribuert til abonnentene.

 • Fairtrade logo

  Bergen er fairtradekommune. Sammen med aktører i bysamfunnet jobber kommunen for at Bergen skal være en aktiv fairtradeby og være et forbilde for etisk og rettferdig handel.

 • Selger i diskusjon med kunde på Fisketorget. Foto: Ann-Kristin Loodtz

  Les mer om Fisketorget og etableringen av Mathallen.

 • Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

 • Grønn strategi

  Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

 • Illustrasjonsfoto av brannmann.

  Lurer du på hvordan du kan bli brannkonstabel, feier eller tilsynspersonell i Bergen brannvesen? Her finner du informasjon om utdannelse og opptak, samt andre krav og tester.

 • Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanens arealdel 2018-2030 er vedtatt i bystyret.

 • hender

  Om smitte, forebygging og råd til spesielle yrkesgrupper. Oppdatert med nye råd og restriksjoner for befolkningen.

 • Et smau på Bryggen

  Bergens lange og stolte historie er synlig gjennom kulturminnene som omgir oss. De gir oss identitet og fellesskapsfølelse og skal forvaltes slik at de kan bringes videre i god stand.

 • Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Miljørettet helsevern

  Velkommen til Miljørettet helsevern. Vi drifter målestasjoner og fører tilsyn med en rekke virksomheter. Her finner du informasjon om helsevern i barnehager, skoler, i miljøet og i virksomheter.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Håsteinerparken

  Overvannshåndtering handler om å planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

 • Bergen kommune er planmyndighet og utarbeider reguleringsplaner for Bybanen.

 • Få råd om håndhygiene, prøv undervisningsopplegget for barn og bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

 • Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

 • Risiko for blant annet skred kartlegges. Rapportene finner du her.

 • SSH logo

  Bergen kommune samarbeider med offentlige og private aktører om å etablere Samfunnssikkerhetens hus og en egen beredskapsklynge.

 • Illustrasjon Skyfritt

  Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

 • Smart omsorg logo

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Sykkel-VM i Bergen 16. - 24. september 2017

 • Fotografi fra Bergen, med trehus tett i tett.

  Informasjon til beboere i den tette trehusbebyggelsen i Bergen. Bergen brannvesen jobber både forebyggende og beredskapsmessig for å redusere risikoen for brann i disse områdene.

 • Vi bygger Bergen

  Bergen kommune utvikler byen gjennom små og store investeringsprosjekt. Vi bygger byrom og parker, sørger for drikkevann og rene fjorder og gjennomfører byggeprosjekt for alle avdelingene i kommunen.