Gå tilbake til:
Du er her:
 • Gruppebilde, Alis Vest

  ALIS-Vest er et statsstøttet pilotprosjekt som tilrettelegger for utdanningsstillinger i allmennmedisin i utvalgte kommuner i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland.

 • Bilde av Bergen med påskrift: Arkitektur

  Byarkitekten arbeider for kvalitet i alle våre bygde omgivelser. Etaten har en rådgivende rolle og skal fremme debatt og interesse for arkitektur, byforming og byutvikling i Bergen.

 • Foto: Helge Skodvin

  Avansert avløpsrensing bidrar til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø. Ressursene i avløpsslammet utnytter vi til å lage fornybar energi i form av biogass.

 • Sandviken sjøbad

  Guide til byens badeplasser: Vannkvalitet, temperaturer, badeplasskart og stedsinformasjon.

 • Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.

 • Bergen 950 logo

  Bergen fyller 950 år i 2020

 • Illustrasjonsfoto fra Bergen.

  Byarkivets arkiver er unike kilder til byens historie. Vi utforsker arkivmateriale og forteller om noen av de mangfoldige historiene i arkivene. Her finner du også lenker til våre ressurser på nett.

 • Foresatte i private og kommunale barnehager, skoler og SFO sier sin mening.

 • Utsikt fra Fløyen. Foto: Andrew Buller

  Et mangfold av opplevelser og muligheter for aktiviteter.

 • Digital fornyelse

  Slik jobber Bergen kommune for å digitalisere tjenestene og oppnå økt digital selvbetjening for innbyggere og ansatte.

 • Containerhavnen på Dokken

  Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel består av mange prosjekter og involverer flere av kommunens ansvarsområder og eksterne aktører.

 • Dovett

  Bæsj, tiss og dopapir er det som skal i do! Putter du andre ting i do, kan rørene tette seg og rottene koser seg.

 • jente drikker fra kran

  Bergen har stabilt, godt og trygt drikkevann. Alt drikkevann fra vannverk i Bergen gjennomgår nøye kontroll før det blir distribuert til abonnentene.

 • Fairtrade logo

  Bergen er fairtradekommune. Sammen med aktører i bysamfunnet jobber kommunen for at Bergen skal være en aktiv fairtradeby og være et forbilde for etisk og rettferdig handel.

 • Selger i diskusjon med kunde på Fisketorget. Foto: Ann-Kristin Loodtz

  Les mer om Fisketorget og etableringen av Mathallen.

 • Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

 • Grønn strategi

  Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

 • Illustrasjonsfoto av brannmann.

  Lurer du på hvordan du kan bli brannkonstabel, feier eller tilsynspersonell i Bergen brannvesen? Her finner du informasjon om utdannelse og opptak, samt andre krav og tester.

 • Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanens arealdel 2018-2030 er vedtatt i bystyret.

 • hender

  Om smitte, forebygging og råd til spesielle yrkesgrupper. Oppdatert med nye råd og restriksjoner for befolkningen.

 • Et smau på Bryggen

  Bergens lange og stolte historie er synlig gjennom kulturminnene som omgir oss. De gir oss identitet og fellesskapsfølelse og skal forvaltes slik at de kan bringes videre i god stand.

 • Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Miljørettet helsevern

  Velkommen til Miljørettet helsevern. Vi drifter målestasjoner og fører tilsyn med en rekke virksomheter. Her finner du informasjon om helsevern i barnehager, skoler, i miljøet og i virksomheter.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Håsteinerparken

  Overvannshåndtering handler om å planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

 • Bergen kommune er planmyndighet og utarbeider reguleringsplaner for Bybanen.

 • Få råd om håndhygiene, prøv undervisningsopplegget for barn og bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

 • Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

 • Risiko for blant annet skred kartlegges. Rapportene finner du her.

 • SSH logo

  Bergen kommune samarbeider med offentlige og private aktører om å etablere Samfunnssikkerhetens hus og en egen beredskapsklynge.

 • Smart omsorg logo

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Sykkel-VM i Bergen 16. - 24. september 2017

 • Fotografi fra Bergen, med trehus tett i tett.

  Informasjon til beboere i den tette trehusbebyggelsen i Bergen. Bergen brannvesen jobber både forebyggende og beredskapsmessig for å redusere risikoen for brann i disse områdene.

 • Vi bygger Bergen

  Bergen kommune utvikler byen gjennom små og store investeringsprosjekt. Vi bygger byrom og parker, sørger for drikkevann og rene fjorder og gjennomfører byggeprosjekt for alle avdelingene i kommunen.